Kartor över området


Förfrågan har kommit om det finns kartor över området. Vi kommer här att lägga upp de kartor vi har och uppdaterar så fort vi får tag i fler.
Som vanligt högerklickar (ctrl-klick om du inte har mus med högerklick) du för att ladda ned bild till din dator.

Karta med husnummer.pdf  214.59 KB

Västra området 1979.png 2.06 MB

Östra området 1977.png 798.69 KB

I övrigt hänvisas boende som vil få tag i kartor och ritningar till Länstyrelsen eller Byggnadskontoret.

Stadgar, Anläggningsbeslut och Avtal


Här finns information om stadgar och anläggningsbeslut. Du behöver PDF reader från Adobe för att kunna läsa dessa inscannade originaldokument.

Stadgar Igelkotten.pdf 246.14 KB

Anläggningsbeslut Igelkotten.pdf 161.83 KB

Teknik och gränsdragninslista Smf Igelkotten

Avdrag för räntekostnader kulvertlån


Här finns information om hur du gör avdrag för räntekostnader på kulvertlånet.

Läs mer: Avdrag för räntekostnader kulvertlån

 

Beslutsfattande i Igelkottens samfällighetsförening

För att öka inflytandet från oss boende på området har vi i styrelsen beslutat att informera om hur beslutsfattande i samfälligheten går till, samt om hur man går tillväga för att skicka in en motion och hur beslut fattas baserat på denna


Beslut fattas på två sätt i vår samfällighet. Vissa beslut, ofta de som uppfattas som särskilt stora och viktiga, fattas vid samfällighetens årsmöten (eller årsstämmor). Ett exempel på ett sådant beslut var när samfälligheten beslöt att kulvertsystemet skulle bytas. Till dessa möten har vi som bor på området också möjlighet att skicka in motioner och att genom omröstning få bifall eller avslag på våra förslag. Beslut som fattats på en årsstämma skall genomföras oavsett om styrelsen är för eller mot förslaget.

Den andra formen av beslut fattas på samfällighetens styrelsemöten. Styrelsens uppgift är, bland annat, att fatta de beslut som upplevs vara bäst för samfälligheten och vid dessa möten, som hålls med ungefär sex veckors intervall, fattar styrelsen en mängd beslut som sedan redovisas i mötesprotokollet (tillgängligt via webben).
Anledningen till att styrelsen själv fattar beslut i många frågor är av praktiska orsaker, det är helt enkelt omöjligt att involvera alla boende i alla beslut. Under det senaste året med omläggning av asfalt och kulvertbyte, har beslut även fattats utanför dessa möten och det är framför allt Emil och Peder som i samråd med energibyråns konsulter fått mandat av styrelsen att göra detta. Anledningen till detta mandat var att styrelsen insåg det omöjliga i att endast kunna fatta beslut rörande de hundratals frågor som dyker upp under ett så omfattande projekt vid styrelsemöten.

Som boende på området har man även möjlighet att skicka in motioner till styrelsen under andra perioder av året än inför årsmötet. Dessa motioner diskuteras vid styrelsens möten, beslut fattas och utfallet redovisas i mötesprotokollet. En motion består i princip av ett förslag på något som skall göras och som skickas in till styrelsen på Igelkottens-styrelse@marieberg.ac. Var noga med att markera att det är just en motion det handlar om och beskriv så ingående som möjligt hur förslaget skulle kunna genomföras. Man kan tänka sig att ett par hushålls som bor vid en lekpark skickar in en motion till styrelsen med en begäran att få köpa ut virke och färg för att renovera lekparken. Det är också viktigt att veta att en motion kan skickas in flera gånger, till exempel kan en motion om ett förslag som ”avslagits” i styrelsen skickas in igen inför ett årsmöte. Generellt sett får vi in väldigt få motioner till styrelsen och vi skulle vilja se en ändring på det.

Med vänliga hälsningarStyrelsen